ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าขนาดพกพาเพื่อการตรวจเชื้อวัณโรค ด้วย เทคนิคแลมป์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย
เจ้าของผลงานร่วม ดร. อดิสร เตือนตรานนท์ , นายอัศวพงษ์ ทรัพย์พัฒน์ , นางสาวจันทร์เพ็ญ ครุวรรณ์ , นางสาวภาติยา ภาสกนธ์ , นายณรงค์ อรัญรุตม์ , นางสาวอุไรวรรณ ไหววิจิตร , นางสาวจันทนา คำภีระ
คำสำคัญ Portable potentiostat;Electrochemical;Sensor;LAMP;Multidrug-resistant tuberculosis;Rifampin;Isonazid;HIV-1
หน่วยงาน ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ หน่วยวิจัยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยทางชีวภาพ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวภาพและการตรวจวัด 113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ. พหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย โครงการวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาเทคนิคการตรวจเชื้อวัณโรคและวัณโรคดื้อยา ที่ประกอบด้วยน้ำยาแลมป์เคมีไฟฟ้า ขั้วไฟฟ้ากราฟีนพิมพ์ได้ และเครื่องตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าขนาดพกพา ผลการตรวจเสมหะจากผู้ป่วย 77 ราย พบว่าเทคนิคนี้มีความแม่นยำในการตรวจเชื้อวัณโรค MTB และเชื้อวัณโรคดื้อยา Isoniazid ที่ร้อยละ 97.40 และ 85.71 ตามลำดับ เทคนิคที่พัฒนาขึ้นใช้เวลาในการตรวจเพียง 1 ชั่วโมง ไม่ต้องใช้เครื่องมือราคาแพง จึงเหมาะกับการตรวจคัดกรองผู้ป่วยในในพื้นที่ห่างไกล แต่ยังต้องทำการปรับปรุงการตรวจเชื้อวัณโรคดื้อยา Rifampin และต้องยังเพิ่มจำนวนตัวอย่างเพื่อทดสอบความแม่นยำของเทคนิคนี้ต่อไป
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


การพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าขนาดพกพาเพื่อการตรวจเชื้อวัณโรค ด้วยเทคนิคแลมป์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.