เทคโนโลยีกับการดูดซึมยา

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  เทคโนโลยีกับการดูดซึมยา
เจ้าของผลงาน :  รศ. ดร. พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   เทคโนโลยี, การดูดซึมยา
หน่วยงาน :  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คำอธิบาย :  ยาไอทราโคนาโซลเป็นยาต้านเชื้อราชนิดหนึ่งที่มีผลต่อการต่อต้านเชื้อราที่เป็นสาเหตุของการติดติดเชื้อฉวยโอกาสในผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง แต่กลับพบว่ายาไอทราโคนาโซลเป็นยาละลายน้ำยาก ทำให้การดูดซึมยาในทางเดินอาหารเป็นไปอย่างจำกัด ส่งผลให้การดูดซึมยามีปริมาณน้อยทำให้ออกฤทธิ์ในการรักษาได้น้อยการวิจัยนี้จึงเป็นการศึกษาถึงวิธีการเพิ่มการละลายของยาไอทราโคนาโซล เพื่อเพิ่มปริมาณการดูดซึมของตัวยาในทางเดินอาหาร โดยใช้วิธีการ ๒ วิธี ได้แก่ วิธีการแรก เป็นการเตรียมยาในรูปการตกผลึกซ้ำ แต่เกิดการละลายได้น้อยโดยการละลายของยาจะเพิ่มขึ้นเมื่อพื้นที่ผิวของผลึกยาเพิ่มขึ้นวิธีที่สอง เป็นการเตรียมยาในรูปของนาโนพาร์ทิเคิลซึ่งประกอบด้วยเพกตินพบว่าการใช้เพกตินชนิดหมู่เมธอกซีสูงสามารถเตรียมนาโนพาร์ทิเคิลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการดูดซึมในทางเดินอาหารคือสามารถกระจายตัวกลับได้ดี ละลายได้ดีและมีความคงตัวสูงดังนั้นการเตรียมด้วยวิธีนี้จึงสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาละลายน้ำยากเพื่อเพิ่มการดูดซึมในทางเดินอาหารได้
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   วิทยาศาสตร์การแพทย์, วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 
Creative Commons License
เทคโนโลยีกับการดูดซึมยา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 710,708