ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เทคโนโลยีกับการดูดซึมยา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ. ดร. พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์
คำสำคัญ เทคโนโลยี;การดูดซึมยา
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ยาไอทราโคนาโซลเป็นยาต้านเชื้อราชนิดหนึ่งที่มีผลต่อการต่อต้านเชื้อราที่เป็นสาเหตุของการติดติดเชื้อฉวยโอกาสในผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง แต่กลับพบว่ายาไอทราโคนาโซลเป็นยาละลายน้ำยาก ทำให้การดูดซึมยาในทางเดินอาหารเป็นไปอย่างจำกัด ส่งผลให้การดูดซึมยามีปริมาณน้อยทำให้ออกฤทธิ์ในการรักษาได้น้อยการวิจัยนี้จึงเป็นการศึกษาถึงวิธีการเพิ่มการละลายของยาไอทราโคนาโซล เพื่อเพิ่มปริมาณการดูดซึมของตัวยาในทางเดินอาหาร โดยใช้วิธีการ ๒ วิธี ได้แก่ วิธีการแรก เป็นการเตรียมยาในรูปการตกผลึกซ้ำ แต่เกิดการละลายได้น้อยโดยการละลายของยาจะเพิ่มขึ้นเมื่อพื้นที่ผิวของผลึกยาเพิ่มขึ้นวิธีที่สอง เป็นการเตรียมยาในรูปของนาโนพาร์ทิเคิลซึ่งประกอบด้วยเพกตินพบว่าการใช้เพกตินชนิดหมู่เมธอกซีสูงสามารถเตรียมนาโนพาร์ทิเคิลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการดูดซึมในทางเดินอาหารคือสามารถกระจายตัวกลับได้ดี ละลายได้ดีและมีความคงตัวสูงดังนั้นการเตรียมด้วยวิธีนี้จึงสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาละลายน้ำยากเพื่อเพิ่มการดูดซึมในทางเดินอาหารได้
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


เทคโนโลยีกับการดูดซึมยา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง