ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียนหลากหลายชาติพันธุ์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวปาริชาต สุวรรณมา
เจ้าของผลงานร่วม รองศาสตราจารย์ ดร. เกียรติสุดา ศรีสุข
คำสำคัญ รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียนหลากหลายชาติพันธุ์
หน่วยงาน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูในห้องเรียนหลากหลายชาติพันธุ์ เน้นการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูในด้าน (1) การเคารพสิทธิของนักเรียนชาติพันธุ์ (2) เทคนิคการสอนห้องเรียนหลากหลายชาติพันธุ์ (3) การส่งเสริมการสร้างตัวตนให้กับนักเรียนชาติพันธุ์ และ (4) การรู้จักนักเรียนชาติพันธุ์ เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะการเคารพสิทธิของผู้อื่น การยอมรับและการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียนหลากหลายชาติพันธุ์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง