ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การคุ้มครองชีวิตผู้สูงอายุ (และทุกคน) ล่วงหน้าในสถานการณ์ที่มีภัยพิบัติ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ปาริชาติ สุวรรณมงคล
คำสำคัญ การคุ้มครองชีวิต;ผู้สูงอายุ;สถานการณ์ที่มีภัยพิบัติ
หน่วยงาน สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ (สทส.) สำนักงานส่งเสริม สวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย การสร้างหลักประกัน การคุ้มครองชีวิตผู้สูงอายุ และทุกคนล่วงหน้าในสถานการณ์ที่มีภัยพิบัต­ิ "3+1 เพื่อผู้สูงอายุและทุกคนปลอดภัย" คือ ตั้ง 3 ศูนย์พักพิง ไม่ทอดทิ้งชุมชนเดิม เพื่อผู้สูงอายุและทุกคนปลอดภัย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=cl4i3EGJBiU
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง