ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กรมชลประทาน
คำสำคัญ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์;กรมชลประทาน
หน่วยงาน กรมชลประทาน
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย “ความเจริญของประเทศชาติ เป็นความเจริญส่วนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทำของคนทั้งชาติ ถือได้ว่าทุกคนแบ่งหน้าที่กันทำประโยชน์ให้แก่ชาติตามความถนัดและความสามารถ และเกื้อกูลกันและกัน ไม่มีผู้ใดจะอยู่ได้และทำงานให้แก่ประเทศชาติได้โดยลำพังตนเอง” พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2513 น้ำท่วมเป็นปัญหาใหญ่หลวงที่สร้างความเสียหายอย่างหนักแก่พื้นที่เกษตร พื้นที่เศรษฐกิจ ตลอดจนที่อยู่อาศัยของราษฎร แต่ด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงศึกษาและเข้าใจการชลประทานอย่างลึกซึ้งจึงมีพระราชดำริแก่กรมชลประทาน สร้างอ่างเก็บน้ำและโครงการชลประทานเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จึงเป็นตัวอย่างด้านการชลประทานเพื่อช่วยป้องกันอุทกภัยให้กับพื้นที่กรุงเทพมหานครและอีกหลายจังหวัด
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=UMCkJmGnPsg
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


โครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง