ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ฟิล์มคลุมดินเพื่อระบบนิเวศ (ระยะที่ 2)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร. สุวบุญ จิรชาญชัย
เจ้าของผลงานร่วม รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังรอง ยกส้าน , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ พงษ์ธรรมรักษ์
คำสำคัญ พลาสติกแตก(ย่อย)สลายได้ทางชีวภาพ;แป้ง;เทอร์โมพลาสติกสตาร์ช;พอลิแลคติกแอซิด;ระบบนิเวศ;ฟิล์มคลุมดิน
หน่วยงาน วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ฟิล์มคลุมดินเพื่อระบบนิเวศ เป็นแผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพที่ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีการขึ้นรูปฟิล์มหลายชั้น สามารถใช้คลุมหน้าดินในช่วงเพาะปลูกพืช โดยช่วยป้องกันการเติบโตของวัชพืช และรักษาความชื้นในดินได้ดี นอกจากนั้น ยังย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และมีความคงทนในระดับ 2 เดือน เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว ผู้ใช้สามารถไถพรวนลงดินได้โดยตรง ลดขั้นตอนการเก็บและกำจัดฟิล์ม
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง