ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การต่อยอดผลงานวิจัย การบริหารจัดการลุ่มน้ำแม่ออนสู่แผนปฏิบัติการพัฒนาลุ่มน้ำ แบบบูรณาการ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อำเภอแม่ออนและ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ The Enhancement of Mae On Watershed Management Research Outputs to Carry out the Inte
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร. อรทัย มิ่งธิพล
เจ้าของผลงานร่วม ยุทธภูมิ เผ่าจินดา สุระพงษ์ เตชะ และพิทักษ์พงศื แบ่งทิศ
คำสำคัญ การบริหารจัดการลุ่มน้ำแบบบูรณาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแม่ออน
หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย แม่ออน เป็นลุ่มน้ำตัวแทนที่สามารถใช้อธิบายสถานการณ์ปัญหาของลุ่มน้ำที่อยู่รอบแอ่งเชียงใหม่ ในเขตการขยายตัวเมืองเชียงใหม่ ที่ประสบภาวะแห้งแล้งและภาวะน้ำท่วม กลายเป็นปัญหาเรื้อรังจนยากจะแก้ไขได้ วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ เพื่อพัฒนาแผนบริหารจัดการลุ่มน้ำแม่ออนแบบบูรณาการ ในการพัฒนาแผนบริหารจัดการลุ่มน้ำแบบบูรณาการนั้น ขั้นตอนแรกคือการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายจัดการลุ่มน้ำ จากนั้นจึงร่วมกันสร้างแผนพัฒนาแบบบูรณาการ มีข้อบัญญัติท้องถิ่นกำกับ เพื่อขับเคลื่อนการทำงานและควบคุมการใช้ทรัพยากร ประการสำคัญ การใช้เครื่องมือที่ขับเคลื่อนการสร้างกลุ่มและแผนพัฒนาลุ่มน้ำ คือฐานข้อมูลและแนวทางทางวิชาการที่เข้าใจง่ายและชุมชนดำเนินการเองได้ ครอบคลุมทั้งมิติเชิงพื้นที่ กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ผู้เสียประโยชน์ ท้ายสุดคือการบริหารจัดการที่มีผลต่อทรัพยากรต้นทุนน้ำ ทั้งป่าต้นน้ำ ระบบลำน้ำ และการจัดการที่ดี ซึ่งการพัฒนาเครือข่ายต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน หลายเวที ผสมผสานเทคโนโลยีการแสดงข้อมูลเชิงประจักษ์กับความรู้ท้องถิ่นที่เหมาะสม
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง