ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการสารสนเทศ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พัศนี ภาชนะกาญจน์
คำสำคัญ การจัดการสารสนเทศ
หน่วยงาน โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย การจัดการสารสนเทศมี 3 ขั้นตอน คือการเก็บรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล การประมวลผลข้อมูลและดูแลรักษาข้อมูล การรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลเป็นขั้นตอนแรกในการจัดการสารสนเทศซึ่งควรกระทำควบคู่กันไป เมื่อเก็บข้อมูลได้แล้วก็ทำการตรวจสอบข้อมูลนั้นทันที เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความต้องการมากที่สุดคือ การเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนมาก จึงควรกำหนดว่าจะต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้าง ข้อมูลได้มาจากไหนและจัดเก็บข้อมูลนั้นได้มาอย่างไร การตรวจสอบข้อมูลเป็นการตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา เพื่อได้สารสนเทศที่มีคุณภาพ การประมวลผลข้อมูลคือการนำข้อมูลที่มีอยู่แล้วหรือข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมและตรวจสอบมาทำให้ข้อมูลเปลี่ยนไปจนเกิดผลลัพธ์ที่ต้องการ 1.การรวบรวมโปรแกรมข้อมูล 2. การจัดเรียงข้อมูล 3. การคำนวณเป็นการประมวลผลที่ต้องการผลลัพท์หรือสารสนเทศที่มีความละเอียดถูกต้องแม่นยำ 4. การทำรายงาน เป็นการประมวลผลที่สลับซับซ้อนที่สุด โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่ข้อมูล ในอนาคตผู้ดำเนินการต้องสรุปข้อมูล การดูแลรักษาข้อมูลเพื่อทำรายงานให้ตรงกับความต้องการในการใช้สารสนเทศนั้นๆ โดยต้องนำเสนอรายงานในรูปแบบที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการสารสนเทศ การดูแลรักษาข้อมูลไม่ให้สูญหายช่วยอำนวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูลสำหรับนำกลับมาใช้ใหม่ในอนาคต
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=ecf5GBVl2VQ
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การจัดการสารสนเทศ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง