ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Motion Infographic : แบบจำลองการสื่อสารภายในองค์กรผ่านทางแอพพลิเคชั่น มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ปริญญา บุญชัย
คำสำคัญ Motion Infographic;แบบจำลองการสื่อสารภายในองค์กร;แอพพลิเคชั่น
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย การสื่อสารภายในองคืกรผ่านทางอแปพลิเคชั่นสำคัญมาก เพราะเป็นกระบวนการสำคัญในการทำงานช่วยให้เกิดการในองค์กรให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ แต่การเลือกใช้สื่อการประชาสัมพันธ์ก็มีความจำเป็น เพราะสื่อปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อบุคคล สื่อกิจกรรมแต่สื่อที่นิยมใช้กันในยุคปัจจุบันคือ New Media และภายใน1หรือ2ทศวรรษนี้ สื่อดิจิทอลจะครอบคลุมถึง80เปอร์เซ็นต์ของสื่อทั้งหมดที่เราบริโภคกันอยู่ ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นร่องรอยของการเปลี่ยนแปลงกันบ้างแล้ว การเกิดขึ้นของสื่อใหม่ในทุกๆวันนี้ล้วนแล้วเป็นสื่อในรูปแบบดิจิทอลทั้งสิ้น การสื่อสารผ่านแอปพลิเคชั่นมากมายที่เกิดขึ้นต่างผลิตขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้ใช้งานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยที่เราเรียกกันว่าสมาร์ทโฟน เป็นสื่อที่นิยมในองค์กรชั้นนำหลากหลายในองค์กร เพราะการออกแบบได้ดีมีเนื้อหาที่โดนใจและมีฟีวเจอร์ที่ตอบโจทย์ที่ใช้งาน ก็สามารถช่วยนำเสนอข้อมูลข่าวสารของผู้ส่งไปยังผู้รับได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำเสนอประสบการณ์ใหม่ๆในการสื่อสารให้กับผู้ใช้งานอย่างสะดวกและรวดเร็ว มหาวิทยาลัยนเรศวรได้นำแอปพลิเคชั่นมาใช้เป็นสื่อสารภายในองค์กรสำหรับนิสิตภายใต้แอปพลิเคชั่นชื่อว่า Naresuan University แต่ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร จึงส่งผลให้ผู้วิจัยได้ทำการวิจัยเรื่องแบบจำลองการสื่อสารภายในองค์กรผ่านแอปพลิเคชั่น โดยผู้ใช้เป็นศูนย์กลางกรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=yNNUr5T-2gk
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง