ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์ลวดลายผ้าซิ่นตีนจกของชาติพันธุ์ลาวครั่งในเขตลุ่มแม่น้ำท่าจีน ประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์
คำสำคัญ ลวดลายผ้าซิ่นตีนจก;ชาติพันธุ์ลาวครั่ง;ลุ่มแม่น้ำท่าจีน;ผ้าทอลาวครั่ง
หน่วยงาน ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ความเหมือนและความแตกต่างขององค์ประกอบทางด้านโครงสร้างผ้าซิ่นตีนจกในแต่ละท้องถิ่นในเขตลุ่มแม่น้ำท่าจีน พบว่ามีความแตกต่างไม่มาก เชิงโครงสร้างนั้นนิยมการต่อสามส่วน คือหัวซิ่น ตัวซิ่น และตีนซิ่น ซึ่งชาวลาวครั่งทุกกลุ่มมีโครงสร้างผืนผ้าซิ่นตีนจกในแบบเดียวกัน แต่ในส่วนที่แตกต่างกันคือ ลายละเอียดของเทคนิคการทอและการผสมผสานในส่วนตัวซิ่นที่มีลวดลายและเทคนิคการทอในแบบที่แตกต่างกันออกไป ตามความถนัดในแต่ละพื้นที่ รวมถึงลักษณะโครงสร้างของตีนซิ่นที่มีขนาดเล็กใหญ่ตามความสวยงามแบบอุดมคติของชาวลาวสมัยบรรพบุรุษที่ย้ายถิ่นฐานมา
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=jDyuT06Yjls
สาขาการวิจัย
  • มนุษยศาสตร์
Creative Commons License


การศึกษาวิเคราะห์ลวดลายผ้าซิ่นตีนจกของชาติพันธุ์ลาวครั่งในเขตลุ่มแม่น้ำท่าจีน ประเทศไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง