ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมจากข้าวไรซ์เบอรี่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุดา ชูถิ่น
คำสำคัญ ผลิตภัณฑ์แยม;ข้าวไรซ์เบอรี่
หน่วยงาน สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย หน้าที่อย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัยคือการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาบริการวิชาการแก่พื้นที่ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ซึ่งปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ จึงควรนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเป็นแนวทางในการต่อยอดเชิงพาณิชย์และถ่ายทอดสู่ชุมชน ได้ทดลองทำแยมข้าวไรซ์เบอรี่ ซึ่งข้อดีคือ สีจากแอนโทไซยานิน เมื่อทำผลิตภัณฑ์ได้สีอย่างผลไม้ โดยศึกษาขั้นตอน ระยะเวลาทำแยม ทดสอบคุณลักษณะทางเคมี กายภาพ ประสาทสัมผัส ทดลองจนประสบความสำเร็จ ได้ผลิตภัณฑ์แยมข้าวไรซ์เบอรี่วางจำหน่าย พร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=MTznqfaTAsc
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมจากข้าวไรซ์เบอรี่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.