ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูพี่เลี้ยงที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง น.สคมคาย ไพฑูรย์
เจ้าของผลงานร่วม อาจารย์ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร
คำสำคัญ สมรรถนะครูคณิตศาสตร์;การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย การพัฒนาสมรรถนะครูพี่เลี้ยงเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้สามารถจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ให้มีประสิทธิภาพนั้นต้องมีกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ และนักศึกษาฝึกสอน เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านการเตรียมการสอน การสอน และการสะท้อนผลร่วมกันเป็นชุมชนวิชาชีพครู(PLC) โดยครูพี่เลี้ยงต้องผ่านขั้นตอนการเตรียมความพร้อมจากหน่วยงานผลิตครู โดยการ สร้างแรงจูงใจ ให้ความรู้เพิ่ม เติมเต็มทักษะ มานะร่วมมือ ฝึกปรือวิชา และพัฒนาด้วยสะท้อน
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูพี่เลี้ยงที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง