ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การผลิตพอลีเมอร์ยางพาราคอมโพสิตชนิดใหม่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.กิตติศักดิ์ จันทนสกุลวงศ์
เจ้าของผลงานร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิฐ ศรีสรุิยจันทร์ , รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ , อาจารย์สมชาย วงศ์สรุิยศักดิ์ , ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์
คำสำคัญ carboxymethyl cellulose;natural rubber;thermoplastic elastomer;reactive blending;bioplastic
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย แบบฟอร์มสรุปผลงานวิจัย/โครงการวิจัย 5 บรรทัด 1. ชื่อผลงาน/โครงการ การผลิตพอลิเมอร์ยางพาราคอมโพสิตชนิดใหม่ 2. ชื่อผลงาน/โครงการ Production of a New Rubber Composite Polymer 3. ชื่อ นามสกุล นักวิจัย กิตติศักดิ์ จันทนสกุลวงศ์ 4. ชื่อ นามสกุล นักวิจัย Kittisak Jantanasakulwong 5. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 .เบอร์โทร.053-948201 อีเมล์ jantanasakulwong.k@gmail.com 6. ชื่อหน่วยงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 7. ปี พ.ศ. ที่ดำเนินการเสร็จ 2560 8. คำค้น Carboxymethyl cellulose, natural rubber, thermoplastic elastomer, reactive blending, bioplastic 9. อ้างอิง (ใส่ URL ที่สามารถเข้าถึงเอกสารได้กรณีเผยแพร่ผลงานฉบับเต็มทางอินเตอร์เน็ต ถ้าไม่มีให้ เว้นว่างไว้) 10. รูปภาพ หรือภาพเคลื่อนไหว 11 คำอธิบาย 5 บรรทัด (font Tohoma ขนาด 10 แบบ Regular) (สรุปรายละเอียดผลงานวิจัย/โครงการวิจัย มีความยาวไม่เกิน 5 บรรทัด อธิบายด้วยภาษาง่าย ๆ เข้าใจได้ง่ายซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานทุกระดับ) โครงการวิจัยนี้ได้พัฒนาวัสดุพลาสติกชีวภาพจากแป้งมันสำปะหลังผสมยางพาราด้วยการผสมแบบเกิดปฏิกิริยาโดยใช้แป้งมันสำปะหลังเป็นองค์ประกอบหลัก วัสดุดังกล่าวสามารถย่อยสลายได้เหมือนพลาสติกชีวภาพ ยืดหยุ่นได้เหมือนยาง และสามารถขึ้นรูปใหม่ได้เหมือนพลาสติก วัสดุดังกล่าวมีความเหมาะสมในการผลิตเป็นพื้นรองเท้าที่สามารถรับแรงกระแทกได้ สารเติมแต่งที่ใช้สามารถปลดปล่อยออกมาให้เท้านุ่ม และสามารถฆ่าเชื้อราที่เป็นสาเหตุของกลิ่นเท้าเหม็นได้
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง