ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพให้มีสมบัติพิเศษเฉพาะเพื่อการใช้ งานขั้นสูง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ. ดร. กาวี ศรีกูลกิจ
เจ้าของผลงานร่วม รศ. ดร. ประณัฐ โพธิยะราฐ
คำสำคัญ พลาสติกชีวภาพ;พอลิแล็กทิกแอซิด;พอลิบิวทิลีนซักซิเนต;นาโนคอมพอสิต;เซลลูโลสแอโรเจล;ซิลิกาแอโรเจล;แกรฟีน;ฉนวนกันความร้อน;การกักเก็บเสียง;สมบัติต้านไฟฟ้าสถิต
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ศึกษาผลของปริมาณการเติมแกรฟีนต่อสมบัติการต้านไฟฟ้าสถิต การนำไฟฟ้า สมบัติเชิงกล และเสถียรภาพทางความร้อนของคอมพอสิตจากพลาสติกชีวภาพที่เตรียมขึ้น ขั้นตอนการวิจัยประกอบด้วยการเตรียมรีดิวซ์กราฟีนจากแกรไฟท์ เตรียมมาสเตอร์แบตช์พอลิบิวทิลลีนซักซิเนตกับรีดิวซ์กราฟีน ขึ้นรูปเส้นใยพอลิบิวทิลลีนซักซิเนตผสมรีดิวซ์กราฟีนโดยวิธี melt spinning และศึกษาสมบัติการนำไฟฟ้าของเส้นใย ผลการดำเนินงานที่ได้
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง