ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาวิจัยตีนฮุ้งดอยพืชสมุนไพรหายากในประเทศไทย เพื่อพัฒนาให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ. ดร. พวงผกา อัมพันธ์จันทร์
เจ้าของผลงานร่วม ศ.ดร.ภก.วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล , รศ.ดร.กนกพร ไตรวิทยากร , รศ.ดร.ครรชิต ธรรมศิริ , ผศ.ดร.ทยา เจนจิตติกุล , ผศ.ดร.งามนิจ ชื่นบุญงาม , ดร.ปิยรัษฎ์ เจริญทรัพย์ , ดร.พนิดา คงสวัสดิ์วรกุล , ดร.อัญชีรา วิบูลย์จันทร์ , ดร.ศุภจิต สระเพชร , อ.มนูญ ผิวทอง , นางอัจฉรา เมืองครุฑ
คำสำคัญ จำนวนโครโมโซม;รหัสแท่งพันธุกรรม;ความหลากหลายทางพันธุกรรม;ยาพื้นบ้าน;แคริโอไทป์;เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์;อนุกรมวิธาน;ตีนฮุ้งดอย;ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ;ดีเอ็นเอบาร์โค้ด,คลังดีเอ็นเอของจีโนม
หน่วยงาน ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ตีนฮุ้งดอยเป็นพืชสมุนไพรมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากใช้ในการรักษาโรคมะเร็งและโรคอื่น ๆ หลายชนิด ทำให้มีการซื้อขายในราคาและปริมาณสูงมาก เติบโตช้า ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดที่มีการพักตัว จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องศึกษาทางพฤกษศาสตร์ และพันธุกรรมระดับเซลล์และโมเลกุล และขยายพันธุ์ตีนฮุ้งดอยเพื่อให้ได้องค์ความรู้ ในการแก้ปัญหาการขยายพันธุ์ มาตรฐานวัตถุดิบ เป็นการเพิ่มคุณค่าทางเศรษกิจ และมีมาตรฐานสากล ปกป้องพันธุกรรมการสร้างจิตสำนึกให้คนในท้องมีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ด้วยความภาคภูมิ
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง