ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดกินได้และปลวกเลี้ยงราในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร. ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร. แสงสรรค์ ภูมิสถาน , ดร.ศศิธร หาสิน , ผศ.ดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์ , ผศ.ดร.สราวุธ สังข์แก้ว
คำสำคัญ ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดกินได้และปลวกเลี้ยงรา (biodiversity of edible mushroom and fungus growing termite);การใช้ประโยชน์ป่าไม้เชิงสร้างสรรค์ (creative forest utilization);การจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน (sustainable forest management);ป่าสงวนแห่งชาติ (national forest);การจัดการอย่างมีส่วนร่วม (participatory management);ภูมิปัญญาท้องถิ่น (local wisdom)
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย แบบฟอร์มสรุปผลงานวิจัย/โครงการวิจัย 5 บรรทัด 1. ชื่อผลงาน/โครงการ “การศึกษาความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดกินได้และปลวกเลี้ยงราในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา” 2. ชื่อผลงาน/โครงการ “Study on Biodiversity of Edible Mushroom and Fungus Growing Termite in the Community in the Wang Nam Khiao Forest Reserve, Nakhon Ratchasima Province” 3. ชื่อ-นามสกุล นักวิจัย ดร. ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง MISS THARNRAT KAEWGRAJANG ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-579-0176 โทรสาร 02-942-8107 ต่อ 506 E-mail: ffortrk@ku.ac.th ผศ.ดร. แสงสรรค์ ภูมิสถาน MISS SANGSAN PHUMSATHAN ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-579-0172 โทรสาร 02-579-0172 ต่อ 102 E-mail: fforssp@ku.ac.th ดร. ศศิธร หาสิน MISS SASITORN HASIN สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ 02-529-0674 ต่อ 479 โทรสาร 02-909-3022 E-mail: hasinsasi@gmail.com ผศ.ดร. นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์ MR. NANTACHAI PONGPATTANANURAK ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์: 662-5790176 โทรสาร: 662-9428107 E-mail: fforncp@ku.ac.th ผศ.ดร. สราวุธ สังข์แก้ว MR. SARAWOOD SUNGKAEW ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์: 02-579-0176 โทรสาร: 02-942-8107 E-mail: fforsws@ku.ac.th 4. ปี พ.ศ. 2559 5. คำค้น keyword เห็ดกินได้ (edible mushroom) ปลวกเลี้ยงรา (Fungus Growing Termite) การประโยชน์ (Utilization) ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) 6. อ้างอิง (ใส่ URL ที่สามารถเข้าถึงเอกสารได้กรณีเผยแพร่ผลงานฉบับเต็มทางอินเตอร์เน็ต ถ้าไม่มีให้เว้นว่างไว้) 7. รูปภาพ หรือภาพเคลื่อนไหว 8. คำอธิบาย 5 บรรทัด (font Tohoma ขนาด 10 แบบ Regular) ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ำเขียว พบเห็ดกินได้ 20 ชนิด ได้แก่ สกุลเห็ดระโงก (Amanita) 3 ชนิด สกุล (Boletus และ Heimiella) 3 ชนิด สกุลเห็ดมันปู (Cantharellus) 1 ชนิด สกุลเห็ดตะไค (Russula) 6 ชนิด และ สกุลเห็ดโคน (Termitomyces) 7 ชนิด คนในชุมชนส่วนใหญ่เข้าไปเก็บหาเห็ดป่าเพื่อนำมาขายเนื่องจากได้ราคาดี โดยมีปริมาณการเก็บหาเห็ดป่าโดยเฉลี่ย 16.7 กก./ครัวเรือน/ปี โดยรวมชุมชนมีทัศนคติในเชิงบวกต่อการใช้ประโยชน์เห็ดป่า แต่ยังขาดความรู้และความตระหนักถึงผลกระทบจากการเข้าไปเก็บหาเห็ดป่า
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง