ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การปฏิรูปกฎหมายว่าด้วยสัญญาของรัฐในโครงการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต
คำสำคัญ การปฏิรูปกฎหมาย;สัญญาของรัฐ;สัญญาทางปกครอง;สัญญาจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ;การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย สัญญาจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จนำมาใช้ในประเทศไทยอย่างแพร่หลายเพื่อลดทอนขั้นตอนต่าง ๆ รองรับการก่อสร้างในโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและมีข้อจำกัดในด้านงบประมาณ แต่อย่างไรก็พบว่ากระบวนการในการจัดทำสัญญาขาดหลักเกณฑ์และกลไกในการตรวจสอบในขั้นตอนต่าง ๆ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และตรากฎหมายลำดับรองเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการที่ชัดเจน เพื่อให้การทำโครงการของรัฐสอดคล้องกับหลักความคุ้มค่า โปร่งใส่ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อไป
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง