ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง คมคาย ไพฑูรย์
เจ้าของผลงานร่วม อาจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร
คำสำคัญ คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เป็นผู้คิดแก้ปัญหาเพื่อให้ได้วิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหานั้นๆ ด้วยตนเอง ครูเป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกและชี้แนะ การสอนคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ ๒๑ ต้องให้ผู้เรียนเข้าใจที่มาที่ไปของความรู้ไม่ใช่การให้สูตร แทนค่า ทำตามแบบฝึกหัดแล้วสิ้นสุดการสอน การจัดการเรียนรู้แบบนี้ครูผู้สอนมีความจำเป็นต้องสร้างความร่วมมือกันเพื่อสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ สังเกตการจัดการเรียนรู้ และสะท้อนผลการเรียนรู้
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง