ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะครูพี่เลี้ยงที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวคมคาย ไพฑูรย์
เจ้าของผลงานร่วม อาจารย์ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร
คำสำคัญ การพัฒนาสมรรถนะครูพี่เลี้ยง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย การพัฒนาครูพี่เลี้ยงให้สามารถส่งเสริมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 มีการพัฒนา 2 ระยะคือเตรียมความพร้อมและระยะปฏิบัติและมี 6 ขั้นตอนในการพัฒนา ได้แก่ สร้างแรงจูงใจ ให้ความรู้เพิ่ม เติมเต็มทักษะ มานะร่วมมือ ฝึกปรือวิชา และพัฒนาด้วยสะท้อน โดยที่ครูพี่เลี้ยงที่ผ่านการเตรียมความพร้อม จะต้องร่วมมือกับอาจารย์นิเทศก์ และนักศึกษาฝึกสอน เพื่อ วางแผนการสอน การสังเกตการสอน และการสะท้อนผลการสอน ให้เป็นวงจร และร่วมมือกันในทุกขั้นตอน โดยกิจกรรมการสอนเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้คิดและแก้ปัญหาด้วยตนเอง ครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกการเรียนรู้
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาสมรรถนะครูพี่เลี้ยงที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง