ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เซฟสมายล์ เวอร์ชัน 2.0 : โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์กะโหลกศรีษะ & โมเดลฟัน และจำลองใบหน้าหลังการจัดฟัน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายวิศรุต พลสิทธิ์
เจ้าของผลงานร่วม ทีมทันตแพทย์ ม.มหิดล
คำสำคัญ เซฟสมายล์;โปรแกรมคอมพิวเตอร์;กะโหลกศรีษะ;โมเดลฟัน;จำลองใบหน้า
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย CephSmile V2 เป็นเครื่องมือช่วยวิเคราะห์ค่ามุมและระยะต่างๆ บนภาพรังสี วิเคราะห์แบบจำลองฟัน และจำลองการเปลี่ยนแปลงใบหน้าของผู้ป่วย เพื่อให้ทราบถึงความผิดปกติของโครงสร้างกระโหลกศีรษะ ใบหน้าและฟัน สามารถสร้างลายเส้นเซฟาโลเมตริกซ์กับภาพถ่ายรังสีด้านข้างและด้านหน้า สามารถจำลองใบหน้าด้านข้างหลังการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันและผ่าตัด สามารถจำลองกะโหลกศีรษะใน 3 มิติ จากภาพรังสีด้านหน้าและด้านข้าง สามารถวัดระยะ, จำลองการตัดและเคลื่อนที่แบบจำลองฟันดิจิทัลในสองมิติ
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง