ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Domestic Tourists' Perceived Value on ASEAN Vernacular Standard Homestay
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร. ธเนศ เฮ่ประโคน
เจ้าของผลงานร่วม ผศ. ดร. ดำรงศักดิ์ รินชุมภู , ผศ. ดร. ทิพย์สุดา จันทร์แจ่มหล้า
คำสำคัญ vernacular homestay;Domestic tourists;Perceived value;ASEAN Homestay Standard
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย Ban Mae Kampong community based tourism center, Chiang Mai, Thailand, the only Thai vernacular homestay that conformed to the three-main qualifications (1) ASEAN standard homestay (2) Thai standard homestay and (3) named in the official ASEAN tourism website as the representative of an ASEAN standard homestay. The five factors from the highest to the lowest loadings were (1) management (2) activities (3) host - guest interaction (4) amenities and (5) accommodation. These findings suggest that while success factors depend on the totality of visitor experience, each individual element plays a role in construct measurement model of tourist perceptions with accommodation factors of lesser importance.
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.assumptionjournal.au.edu/index.php/abacjournal/article/view/2549
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง