ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของระดับไนโตรเจนที่สัมพันธ์กับตำแหน่ง PUP1 บนโครโมโซมต่อประสิทธิภาพการใช้ไนโตรเจนและการเจริญเติบโตทางลำต้นของพันธุ์ข้าวไทยภายใต้สภาวะไฮโดรพอนิกส์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นาย ณัฐวุฒิ พวกอินแสง
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.วิษุวัต สงนวล , ผศ.ดร.อุษณีษ์ พิชกรรม , ผศ.ดร.วัชระ จินตโกวิท
คำสำคัญ ข้าวไทย;ประสิทธิภาพการใช้ไนโตรเจน;PUP1 Locus;ไนโตรเจน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย Pup1 เป็น QTL ที่ควบคุมลักษณะการทนทานต่อการขาดฟอสฟอรัส โดยมียีน PSTOL1 ซึ่งมีลักษณะพิเศษทำให้มีการพัฒนาของระบบราก รากจะมีการดูดใช้ฟอสฟอรัสได้ดี และส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้ฟอสฟอรัสสูง คุณสมบัติดังกล่าว อาจจะมีอิทธิพลต่อการดูดใช้ธาตุไนโตรเจนได้ดีด้วยเช่นกัน โดยมีการศึกษาผลของ PSTOL1 ต่อการเจริญเติบโต ความเขียวใบ ประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสง จำนวน crown root และพารามิเตอร์อื่นๆ ทำการศึกษาในกลุ่มข้าวไทยที่มียีนและไม่มียีนจำนวน 10 พันธุ์และเพาะเลี้ยงในระบบไฮโดรพอนิกส์ที่มีปริมาณไนโตรเจนสูง (80 ppm) และต่ำ (20 ppm) เป็นเวลา 45 วัน พบว่า ข้าวทั้ง 10 พันธุ์มีการตอบสนองต่อไนโตรเจนทั้งสองระดับ และผลของกลุ่มข้าวที่มียีนและไม่มียีนไม่ปรากฏผลชัดเจนซึ่งอาจเกิดจากความหลากหลายทางพันธุกรรม
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลของระดับไนโตรเจนที่สัมพันธ์กับตำแหน่ง PUP1 บนโครโมโซมต่อประสิทธิภาพการใช้ไนโตรเจนและการเจริญเติบโตทางลำต้นของพันธุ์ข้าวไทยภายใต้สภาวะไฮโดรพอนิกส์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง