ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลการยับยั้งการขนส่ง citrate ต่อการเหนี่ยวนำการเกิด apoptosis ในเซลล์มะเร็งเฮปจีทู
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พรพรรณ โพธิ์ไกร
เจ้าของผลงานร่วม ปิยะรัตน์ ศรีสว่าง , Lysiane Richert , ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง , สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ
คำสำคัญ Plasma membrane citrate transporter (PMCT);HepG2 cell;Apoptosis;De novo fatty acid synthesis
หน่วยงาน ภาควิชาสรีรวิทยา, คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์, มหาวิทยาลัยนเรศวร, จังหวัดพิษณุโลก, ประเทศไทย
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย เนื่องจากโปรตีน hypoxia inducible factors (HIFs) มีการแสดงออกเพิ่มขึ้นในเซลล์มะเร็ง ทำให้มีการเปลี่ยนกระบวนการสร้างพลังงานให้แก่เซลล์จากกระบวนการ oxidative phosphorylation (OXPHOS) เป็น glycolysis และ β–oxidation ซึ่งทำให้เกิดการสร้างไขมัน (de novo long-chain fatty acids :LCFAs) ที่เป็นพลังงานหลักให้แก่เซลล์ ดังนั้นการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ที่ใช้ในการสังเคราะห์ไขมันภายในเซลล์มะเร็งจึงมีผลทำให้เซลล์เกิดการตายแบบอะพอพโทสิสได้ กระบวนการสร้างไขมันนั้นมี citrate เป็นสารตั้งต้น ซึ่งเป็นผลผลิตจากกระบวนการ Kreb’s cycle ที่เกิดภายในไมโทรคอนเดรียของเซลล์ นอกจากนี้บริเวณเยื่อหุ้มเซลล์ยังมีตัวขนส่ง Plasma membrane citrate transporter หรือ PMCT ที่สามารถนำ citrate จากภายนอกเซลล์เข้าสู่เซลล์ได้อีกด้วย ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า การยับยั้งการขนส่ง citrate เข้าสู่เซลล์โดยการยับยั้งการทำงานของยีน INDY ใน Drosophila มีผลทำให้มวลไขมันลดลง ดังนั้น การยับยั้งการขนส่ง citrate ด้วย PMCT inhibitor จะสามารถลดกระบวนการสร้างไขมันภายในเซลล์มะเร็งและทำให้เซลล์มะเร็งตายได้ การศึกษานี้เป็นการศึกษาผลของ PMCT inhibitor ต่อกระบวนการสร้างไขมันภายในเซลล์มะเร็ง HepG2 ซึ่งการลดลงของไขมันจะสามารถเหนี่ยวนำให้เกิดการตายของเซลล์แบบอะพอพโทสิสได้ จากการศึกษาพบว่าเมื่อให้สาร PMCT inhibitor แก่เซลล์ที่ความเข้มข้น 0.5-3 mM เซลล์มีการตายแบบอะพอพโทสิสเพิ่มขึ้นโดยสัมพันธ์กับความเข้มข้นของสาร ซึ่งการตายของเซลล์นี้ยังสัมพันธ์กับการลดลงของความต่างศักย์ระหว่างเยื่อหุ้มไมโทคอนเดรียอีกด้วย อย่างไรก็ตามสาร PMCT inhibitor ไม่มีผลต่อการแสดงออกของเอนไซม์ที่ใช้สร้างไขมันภายในเซลล์ ซึ่งได้แก่ fatty acid synthase (FASN), Acetyl-CoA carboxylase (ACC) และ ATP-citrate lyase (ACL) แต่ปริมาณของไขมันภายในเซลล์กลับลดลง ไขมันภายในเซลล์ที่ลดลงจากการยับยั้ง citrate นี้ ส่งผลให้ Malonyl-CoA ภายในเซลล์เพิ่มขึ้น ซึ่งจะไปยับยั้งการทำงานของ CPT-1 ที่อยู่บริเวณเยื่อหุ้มของไทโทคอนเดรีย ทำให้กระบวนการ β–oxidation ทำงานลดลง และทำให้เซลล์เกิดการตายแบบอะพอพโทสิสในที่สุด ดังนั้น สาร PMCT inhibitor จึงสามารถทำให้เซลล์มะเร็ง HepG2 ตายแบบอะพอพโทสิสได้โดยผ่านกระบวนการยับยั้งการสร้างไขมันภายในเซลล์
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


ผลการยับยั้งการขนส่ง citrate ต่อการเหนี่ยวนำการเกิด apoptosis ในเซลล์มะเร็งเฮปจีทู is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง