ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ตัวแบบการจัดการเครือข่ายเพื่อความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุในภาคใต้
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวศุภมาส รัตนพิพัฒน์
เจ้าของผลงานร่วม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
คำสำคัญ การจัดการเครือข่าย;การจัดการความร่วมมือ;ผลการดำเนินงานเครือข่าย;งานบริการด้านผู้สูงอายุ;เครือข่ายงานบริการด้านผู้สูงอายุภาคใต้
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏยะลา
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย การศึกษาเรื่องตัวแบบการจัดการเครือข่ายเพื่อความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุในภาคใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของการจัดการเครือข่ายงานบริการด้านผู้สูงอายุในภาคใต้ และ 2) พัฒนาแบบจำลองสมการโครงสร้างของการจัดการเครือข่ายงานบริการด้านผู้สูงอายุในภาคใต้ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของแบบจำลองสมการโครงสร้างของการจัดการ เครือข่ายงานบริการด้านผู้สูงอายุในภาคใต้ พบว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (χ^2=767.53, df=279, RMSEA=0.064, CFI=0.98, SRMR=0.058)โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานของการจัดการเครือข่ายมากที่สุดคือ ความไว้วางใจ รองลงมาคือ การมีส่วนช่วยเหลือแบ่งปันทรัพยากรร่วมกัน ระบบปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และการบริหารงานสำหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงเชิงลบต่อผลการดำเนินงานของการจัดการเครือข่าย คือ ความเป็นอิสระของหุ้นส่วน ขณะที่ปัจจัยเหตุที่มาของเครือข่ายไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อผลการดำเนินงานของการจัดการเครือข่ายแต่จะมีอิทธิพลทางอ้อมโดยมีตัวแปรส่งผ่านคือ ความไว้วางใจ
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


ตัวแบบการจัดการเครือข่ายเพื่อความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุในภาคใต้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง