ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ซีต้าเทคโนโลยี : นวัตกรรมสารดูดจับชีวพิษเชื้อราปนเปื้อนในอาหารสัตว์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง น.สพ.กิตติ ทรัพย์ชูกุล
คำสำคัญ ซีต้าเทคโนโลยี;อาหารสัตว์;สารดูดจับชีวพิษ;เชื้อรา
หน่วยงาน บริษัท คลีน กรีนเทค จำกัด
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย นวัตกรรมระดับโลกด้านสารดูดจับสารพิษเชื้อราปนเปื้อนในวัตถุดิบอาหารสัตว์โดยเทคนิคทางนาโนเทคโนโลยีคัดเลือกชนิดและดัดแปลงโครงสร้างอนุภาคเคลย์ให้เป็นวัสดุนาโนคอมโพสิท ตลอดจนเพิ่มศักยภาพการดูดจับสารพิษร่วมกับการใช้เอนไซน์ในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสารพิษเชื้อรา โดยกระบวนการตรึงบนอนุภาคเคลย์ ทำให้สามารถออกฤทธิ์เสริมประสิทธิภาพกันได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์สามารถดูดจับสารพิษเชื้อราได้ครอบคลุมทุกชนิดที่เป็นปัญหาในการผลิตปศุสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


ซีต้าเทคโนโลยี : นวัตกรรมสารดูดจับชีวพิษเชื้อราปนเปื้อนในอาหารสัตว์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง