ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการ การศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของตำรับยาไทย(เทพรังษิต) ในการรักษาผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน (ระยะที่ 1)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร. ภญ.มณฑกา ธีรชัยสกุล
เจ้าของผลงานร่วม นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ , ภญ.วิวรรณ วรกุลพาณิชย์ , ภญ.นิตาภา อินชัย , ศาสตราจารย์ ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย , ดร.นิรามัย ฝางกระโทก , ดร.จินตนา จุลทัศน์ , ภก.พีระ ทับบุญ , ดร.ปารัณกุล ตั้งสุขฤทัย
คำสำคัญ ประสิทธิผล;ความปลอดภัย;ตำรับยาไทย (เทพรังษิต);โรคสะเก็ดเงิน
หน่วยงาน สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ตำรับยาเทพรังษิตเป็นตำรับยาสมุนไพรดั้งเดิมที่มีการบันทึกไว้ในคัมภีร์มหาโชตรัตว่ามีสรรพคุณแก้พิษโลหิต ประกอบด้วยสมุนไพรทั้งหมด 16 ชนิด ปัจจุบันถูกนำมาใช้เป็นตำรับยาต้นแบบเพื่อการรักษาโรคสะเก็ดเงิน การทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบในสัตว์ทดลองพบว่ามีประสิทธิภาพในการรักษาโรคสะเก็ดเงินไม่แตกต่างจากยามาตรฐาน (Cyclosporin) ซึ่งถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง