ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Multicultural Virtual World: รู้รอบวัฒนธรรมจากห้องเรียนเสมือนจริง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จินตวีร์ คล้ายสังข์
คำสำคัญ ห้องเรียนเสมือนจริง;Multicultural Virtual World
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย Multicultural Virtual World เป็นโปรแกรมที่ผู้สอนและผู้เรียนสามารถสร้างชุมชนเสมือนจริงแบบสามมิติบนโปรแกรม Opensimulator ซึ่งเป็น open source ทำให้ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในเรื่องของวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ที่มาของชนชาติ ภาษา อาหาร ฯลฯ จากความเหมือนและความแตกต่างของวัฒนธรรมเของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ผู้ใช้สามารถเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลก โดยผู้เรียนจะมีตัวอวตารของตนเองเพื่อเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนเสมือนสามมิติ ซึ่งเป็นแนวทางสำหรับการเรียนรู้ในหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับนานาชาติและโครงการต่างๆ เพื่อการเชื่อมโยงผู้เรียนทั่วโลกเข้าด้วยกัน
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


Multicultural Virtual World: รู้รอบวัฒนธรรมจากห้องเรียนเสมือนจริง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง