ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาเชิงเปรียบเทียบลุ่มน้ำและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงต่อทรัพยากรดิน ผลผลิตเกษตร สิ่งแวดล้อม และรายได้ของเกษตรกรบริเวณอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายยุทธศาสตร์ อนุรักติพันธุ์
เจ้าของผลงานร่วม นายพงศ์ธร เพียรพิทักษ์ , นางสาวสมจินต์ วานิชเสถียร , นายณรงค์เดช ฮองกูล , นายธนัญชย์ ดำขำ , นางสาววิชิตา อินทรศรี
คำสำคัญ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ;ผลผลิตการเกษตร;การชะล้างพังทลายของดิน
หน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย พื้นที่ศึกษาในภาพรวมเกิดความผันผวนของปริมาณฝนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีปริมาณฝนเพียง 80-320 มิลลิเมตรต่อปี ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เป็นกรดปานกลาง pH 5.0-5.5 ในที่ลาดชันสูงมีปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดิน บริเวณต้นน้ำลุ่มน้ำบางตราน้อยมีอัตราการสูญเสียดิน 284 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนลุ่มน้ำห้วยทรายมีการสูญเสียดินบริเวณกลางน้ำมากที่สุด 84 กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกรที่อาศัยในบริเวณต้นน้ำลุ่มน้ำบางตราน้อย และตอนกลางลุ่มน้ำห้วยทรายได้รับผลกระทบสูงสุด ผลผลิตโดยรวมต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัดเพชรบุรี
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง