ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง พัฒนาเครื่องขึ้นรูปสามมิติ (3D) สำหรับออกแบบชีววัสดุนาโนคอมโพสิทโครงร่าง 3 มิติของไปโอจีนิกไฮดรอกซีอะพาไทต์ร่วมกับพอลิเมอร์ชีวภาพ สำหรับเป็นนวัตกรรมฐานชีววัสดุสังเคราะห์ในการประยุกต์ทางด้านวิศวกรรมเนื้อเยื้อกระดูก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นาย วีรพัฒน์ พลอัน
คำสำคัญ ชีววัสดุ;ไฮดรอกซีอะพาไทต์;นาโนคอมโพสิท;โครงร่างชีวภาพ 3 มิติ;เครื่องขึ้นรูป 3 มิติ;วัสดุทดแทนกระดูก;พอลิเมอร์ชีวภาพ
หน่วยงาน ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย งานวิจัยอยู่บนพื้นฐานของการพัฒนาวัสดุผสมของไบโอจีนิกไฮดรอกซีอะพาไทด์ผสมกับไบโอพอลิเมอร์ เพื่อใช้เป็นโครงร่างสำหรับเป็นวัสดุทดแทนกระดูก โดยการใช้เครื่องขึ้นรูป 3 มิติร่วมกับเทคนิค freeze dry เพื่อสร้างชีววัสดุนาโนคอมโพสิทโครงร่าง 3 มิติ (3D) จากการศึกษาเบื้องต้นอาจกล่าวได้ว่าชีววัสดุผสมโครงร่าง 3 มิติ BGHA@ChiAlg-PLAPCL มีคุณสมบัติทางกายภาพที่เทียบเท่ากับกระดูกในส่วนของ cancellous bone หรือกระดูกชั้นในและมีการกระตุ้นการเหนี่ยวนำเซลล์กระดูกและกระบวนการสร้างอะพาไทต์ได้เป็นอย่างดี
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง