ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพหน่วยงานท้องถิ่นในการจัดการและป้องกันการปนเปื้อนของสารพิษบนพื้นที่ต้นน้ำน่าน ระยะที่ 2
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร. พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล
เจ้าของผลงานร่วม นายอาวีระ ภัคมาตร์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพย์สุดา พุฒจร , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตศักดิ์ พุฒจร , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัตน์ แสงฉัตรแก้ว , ดร.ฐิติมา เวชพงศ์ , ดร.จิรภัทร์ อนันต์ภัทรชัย , นายอารชวิน เวงศ์วรรธน์ , นางสาวมุทิตา วงศ์สงคราม
คำสำคัญ สารพิษ (toxic substance);สารเคมีปราบศัตรูพืช (pesticides);พื้นที่ต้นน้ำ (watershed area);การจัดการสิ่งแวดล้อม (environmental management)
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย คำอธิบาย 5 บรรทัด (font Tohoma ขนาด 10 แบบ Regular) งานวิจัยนี้เป็นการแก้ปัญหาการปนเปื้อนสารเคมีจากการเกษตรในพื้นที่ต้นน้ำน่านที่แพร่กระจายไปยังลำน้ำในลุ่มน้ำน่าน ทำให้ประชาชนมีโอกาสได้รับสารเคมีจากน้ำ พืช ผัก และปลา เทคโนโลยีที่นำมาใช้แก้ปัญหา ได้แก่ การใช้ถ่านกัมมันต์ลดสารเคมีตกค้างในน้ำประปา การใช้หญ้าแฝกในการกำจัดสารเคมีในบ่อน้ำตื้น และการใช้ biochar ในการย่อยสลายสารเคมีในดิน องค์ความรู้เหล่านี้ได้ถูกใช้ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงวิถีการเกษตรและชีวิตความเป็นอยู่ผ่านกิจกรรมและสร้างเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็งในการแก้ปัญหาการปนเปื้อนของสารเคมีอย่างยั่งยืน
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง