ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาศักยภาพการผลิตเอทานอลจากเซลลูโลสและการผลิตเอทิลเอสเทอร์ของกรดไขมันเพื่อทดแทนไบโอดีเซล
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เฉลิมขวัญ อริยะวงศ์
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ, รศ.ดร. อภิชาติ บุญทาวัน
คำสำคัญ PRETREATMENT/ETHANOL/TRANSESTERIFICATION
หน่วยงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักคือ ศึกษาแนวทางการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มโดยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอร์ริฟิเคชั่นด้วยเอทานอล เพื่อให้ได้ร้อยละผลผลิตเอทิลเอสเทอร์สูงสุด แบ่งงานวิจัยออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 การศึกษาการผลิตเอทานอลจากกิ่งหม่อน ส่วนที่ 2 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มโดยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอร์ริฟิเคชั่นด้วยเอทานอล โดยที่น้ำมันไบโอดีเซลที่ผลิตได้ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง