ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง รูปแบบการให้บริการแพทย์แผนไทยในระบบบริการสาธารณสุขระดับตติยภูมิของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปในเขตบริการสุขภาพที่ 12
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวภรณ์ทิพย์ ขุนพิทักษ์
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร.จีรเนาว์ ทัศศรี , ดร.ซอฟียะห์ นิมะ
คำสำคัญ รูปแบบการให้บริการแพทย์แผนไทย;ระบบบริการสาธารณสุขระดับตติยภูมิของโรงพยาบาลศูนย์;ระบบบริการสาธารณสุขระดับตติยภูมิของโรงพยาบาลทั่วไป
หน่วยงาน คณะการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย รูปแบบการให้บริการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปที่ควรจะเป็นให้มีครบทั้งด้านการรักษา การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสภาพ แต่ทั้งนี้ให้มีงานบริการที่เพิ่มมากกว่าโรงพยาบาลระดับปฐมภูมิ และระดับทุติยภูมิ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง