ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง รูปแบบการจัดการความรู้ของกลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 : กรณีศึกษา "การพัฒนาภาษาอังกฤษและความสัมพันธ์อันดีกับประชาชน"
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พ.ต.ท.สิทธิพงษ์ ศรีเลอจันทร์
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร.มธุรส จงชัยกิจ, รศ.ดร.ชานนท์ จันทรา
คำสำคัญ รูปแบบการจัดการความรู้, กลุ่มงานอาจารย์, เทคโนโลยีเว็บ 2.0, ภาษาอังกฤษ, ความสัมพันธ์อันดีกับประชาชน
หน่วยงาน กลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการศึกษา
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย รูปแบบการจัดการความรู้โดยใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ของกลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีองค์ประกอบหลัก อันได้แก่ กระบวนการจัดการความรู้ (KMP) กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (CMP) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) คือ เว็บไซต์ระบบการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ควบคู่กับเครื่องมือและบริการในเทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อช่วยให้การขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของหน่วยงานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


รูปแบบการจัดการความรู้ของกลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 : กรณีศึกษา "การพัฒนาภาษาอังกฤษและความสัมพันธ์อันดีกับประชาชน" is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง