ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพและการเพิ่มศักยภาพในการผลิตสารทุติยภูมิของเซลล์เพาะเลี้ยงและราเอนโดไฟท์ที่ได้จากต้นหม่อน (ปีที่ 2)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศ.ดร. วราภรณ์ ภูตะลุน
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร. บุญชู ศรีตุลารักษ์ , ผศ.ดร. ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล , ผศ.ดร. นาฏศจี นวลแก้ว , Assoc. Prof. Dr. Hiroyuki Tanaka , Assist. Prof. Dr. Seiichi Sakamoto , Mr. Gorawit Yusakul
คำสำคัญ ฤทธิ์ทางชีวภาพ;มัลเบอร์โรไซด์เอ;เซลล์แขวนลอยเพาะเลี้ยง;ราเอนโดไฟท์;หม่อน
หน่วยงาน สาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 043-202378 ต่อ 1425 โทรสาร 043-202379
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย เซลล์แขวนลอยหม่อนสามารถเพิ่มศักยภาพในการสร้างสาร mulberroside A สูงสุดด้วยการเพาะเลี้ยงในถังเพาะเลี้ยงร่วมกับการเติมสารกระตุ้น ส่วนสารที่แยกสกัดได้จากราเอนโดไฟท์มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับการลดน้ำตาลในเลือด นอกจากนี้ การบ่มผงแห้งของเซลล์หม่อนด้วยน้ำที่อุณหภูมิและระยะเวลาที่เหมาะสม สามารถตัดน้ำตาลในโมเลกุลของ mulberroside A ได้ วิธีการนี้จึงเป็นทางเลือกในการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในเซลล์เพาะเลี้ยงหม่อนได้
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง