ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เครื่องวัดความเผ็ด
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายกฤษณ์ จงสฤษดิ์
คำสำคัญ เครื่องวัดความเผ็ด
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย เป็นเครื่องวัดที่ใช้หลักการทางเคมีไฟฟ้าที่จาเพาะกับสารแคปไซซินซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์เผ็ดในพริก โดยสามารถวัดปริมาณความเผ็ดเพื่อควบคุมการผลิตในพริก ทั้งวัตถุดิบก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตและผลผลิตแปรรูปในอุตสาหกรรมอาหารเช่น น้าพริก ซอสพริก พริกแกงสาเร็จรูป ช่วยให้สามารถควบคุมการผลิตและสามารถแสดงระดับความเผ็ดของอาหาร ให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อตรงตามความต้องการ เครื่องวัดความเผ็ดนี้ได้ถูกพัฒนาให้มีความแม่นยาในการวัดสูงและมีผลการวัดต่างจากการตรวจวัดด้วยเครื่อง HPLC 10%
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


เครื่องวัดความเผ็ด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง