ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาอย่างยั่งยืนของการบริหารจัดการทรัพยากรร่วม: กรณีศึกษาเครือข่าย องค์กรชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.เบญจวรรณ คงขน
เจ้าของผลงานร่วม อ.ณัชชารีย์ ทวีหิรัญรัฐกิจ
คำสำคัญ การพัฒนาอย่างยั่งยืน;การบริหารจัดการทรัพยากรร่วม;การอนุรักษ์ป่าชายเลน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย แบบการจัดทำข้อมูลการวิจัย แบบ 5 บรรทัด การพัฒนาอย่างยั่งยืนของการบริหารจัดการทรัพยากรร่วม: กรณีศึกษาเครือข่ายองค์กรชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนอ่าว บ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้แนวคิดของ Ostrom คือ หลักการออกแบบกติกาในการจัดการ อ่าวบ้านดอนไม่มีการ จัดทำกฎ ระเบียบ กติกา ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน แต่สมาชิกของกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่มีการจัดทำกฎ ระเบียบ กติกา ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ด้านปัจจัยเชิงนิเวศสังคม ปัจจัยระบบทรัพยากร ปัจจัยผลลัพธ์ ปัจจัย ทรัพยากร ปัจจัยความสัมพันธ์ มีความสำคัญต่อการบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนอ่าวบ้านดอน
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง