ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นบิดาในวัยรุ่นไทย (Transition to Fatherhood Among Thai Adolescents)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ชญาน์นันท์ อึ้งวงศพัฒน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เจ้าของผลงานร่วม อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา , ผศ.ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์ , ศ.ดร. อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
คำสำคัญ วัยรุ่นไทย;บิดาวัยรุ่น;การเป็นบิดา;transition;grounded theory;adolescent father
หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย การเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นบิดาในวัยรุ่นไทยเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญและวิกฤติของชีวิต ชายวัยรุ่นที่กำลังจะเป็นบิดาเผชิญกับภาวะวิกฤต 2 อย่างที่เกิดขึ้นพร้อมกัน กล่าวคือเป็นภาวะวิกฤตที่เกิดจากพัฒนาการตามวัยของวัยรุ่นและการเป็นบิดาใหม่ ชายวัยรุ่นเผชิญกับปัญหาสุขภาพจิตที่รุนแรงและมีข้อเสียเปรียบด้านเศรษฐสังคม การเปลี่ยนผ่านนี้มีผลกระทบอย่างมากทั้งต่อชายวัยรุ่น ครอบครัวและสังคม แต่การเปลี่ยนผ่านนี้ยังไม่มีความเข้าใจอย่างชัดเจน การศึกษาเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นบิดาในวัยรุ่นไทยโดยใช้วิธีการสร้างทฤษฎีจากข้อมูลพื้นฐาน
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง