ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการนวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์จังหวัดนครพนมสู่สังคมแห่งการเรียนรู้เชิงบูรณาการ (ระยะที่2) ประจำปีพ.ศ.2559
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์
เจ้าของผลงานร่วม ดร.เชิดชัย โพธิ์ศรี , ดร.กัญลยา มิขะมา , ผศ.ดร.คมกฤษณ์ ชูเรือง
คำสำคัญ ทรัพยากร;นครพนม;เกษตรปลอดภัย;ผ้าย้อมคราม
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนครพนม 167 หมู่ 8 บ้านเนินสะอาด ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย โครงการนี้เป็นตัวแบบการทำงานของมหาวิทยาลัยขนาดกลางและขนาดเล็กให้เป็นกลไกสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ และเพิ่มขีดความสามารถและประสบการณ์ในด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยในการนำกระบวนการวิจัย การทำภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการบริการวิชาการไปใช้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาหรือแก้ปัญหาของพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนเปิดโอกาสให้กับการสร้าง/พัฒนานักวิจัยมหาวิทยาลัย ผลงานจำแนกเป็น 2 มิติ 1. ด้านการวิจัย ได้ฐานข้อมูล องค์ความรู้ เทคโนโลยี และกระบวนการที่เหมาะสมกับความต้องการของพื้นที่ อาทิ ฐานข้อมูลทรัพยากรป่าบุงป่าทามการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ กระบวนการปรับปรุงการย้อมผ้าคราม แนวทางลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพชีวิตเกษตรกร รูปแบบการพัฒนาศักยภาพคลัสเตอร์มีดพร้านาถ่อน การจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วม 2. ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย และปรับระเบียบการกำหนดภาระงานของอาจารย์
สาขาการวิจัย -
วิดีโอ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง