ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การวิจัยและพัฒนาพื้นที่เพื่อส่งเสริมศักยภาพการผลิตข้าวที่มีคุณลักษณะเฉพาะ และสร้างความมั่นคงทางอาหารในจังหวัดนครราชสีมาตามยุทธศาสตร์ครัวโคราชสู่ครัวโลก ระยะที่ 2
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล
เจ้าของผลงานร่วม รองศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร น้อยน้ำใส , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิดา ผาติเสนะ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ภานุรักษ์
คำสำคัญ ข้าว;ความมั่นคงอาหาร;นครราชสีมา
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย โครงการนี้เป็นตัวแบบการทำงานของมหาวิทยาลัยขนาดกลางและขนาดเล็กให้เป็นกลไกสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ และเพิ่มขีดความสามารถและประสบการณ์ในด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยในการนำกระบวนการวิจัย การทำภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการบริการวิชาการไปใช้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาหรือแก้ปัญหาของพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนเปิดโอกาสให้กับการสร้าง/พัฒนานักวิจัยมหาวิทยาลัย ผลงานจำแนกเป็น 2 มิติ 1. ด้านการวิจัยได้ข้อมูล องค์ความรู้ เทคโนโลยี และกระบวนการที่เหมาะสมกับความต้องการของพื้นที่ อาทิ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพนาโนเพื่อแก้ปัญหาดินเค็มการลดต้นทุนการผลิตข้าวเพื่อเพิ่มรายได้ของกลุ่มเกษตรกรรูปแบบการจัดการความรู้เทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์ที่เหมาะสมกระบวนการผลิตข้าวโป่งสู่เชิงพาณิชย์การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานข้าวจังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น 2. ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยมีคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การวิจัยและพัฒนาพื้นที่เพื่อส่งเสริมศักยภาพการผลิตข้าวที่มีคุณลักษณะเฉพาะ และสร้างความมั่นคงทางอาหารในจังหวัดนครราชสีมาตามยุทธศาสตร์ครัวโคราชสู่ครัวโลก ระยะที่ 2 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: search/result_search.php

Line Number: 178


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง