ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพี่อความยั่งยืนของสังคมและชุมชน ระยะที่ 2
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยชาญ ถาวรเวช
เจ้าของผลงานร่วม อาจารย์ ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศร์ เทียนประเสริฐ , นางสาวกรรณิกา ตะกรุดโทน
คำสำคัญ เศรษฐกิจสร้างสรรค์;เพชรบุรี;ท่องเที่ยวชุมชน;ประวัติศาสตร์เมืองเพชร
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนราชมรรคาใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย โครงการนี้เป็นตัวแบบการทำงานของมหาวิทยาลัยขนาดกลางและขนาดเล็กให้เป็นกลไกสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ และเพิ่มขีดความสามารถและประสบการณ์ในด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยในการนำกระบวนการวิจัย การทำภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการบริการวิชาการไปใช้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาหรือแก้ปัญหาของพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนเปิดโอกาสให้กับการสร้าง/พัฒนานักวิจัยมหาวิทยาลัย ผลงานจำแนกเป็น 2 มิติ 1. ด้านการวิจัยได้ข้อมูล องค์ความรู้ เทคโนโลยี และกระบวนการที่เหมาะสมกับความต้องการของพื้นที่ อาทิ เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบและสินค้าเกษตรที่มีอยู่ในพื้นที่เพื่อสร้างรายได้ ได้ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ ตำนาน หรือเรื่องเล่าที่มีอยู่ในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว2. ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยเกิดการสร้างเครือข่ายวิจัยข้ามศาสตร์ที่เข้ามาทำงานวิจัยที่เน้นการวิจัยเพื่อตอบโจทย์ปัญหาและความต้องการของชุมชน สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพี่อความยั่งยืนของสังคมและชุมชน ระยะที่ 2 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง