ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบการจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดนนทบุรี สุพรรณบุรี และพระนครศรีอยุธยา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ระวีวรรณ สุวรรณศร
เจ้าของผลงานร่วม รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ , รองศาสตราจารย์ ดร. รวีวรรณ เดื่อมขันมณี , ดร. มนตรี สังข์ทอง , นางสาวธารนี นวัสนธี , นายสาโรจน์ ยิ่มถิน
คำสำคัญ เกษตรกรรม;มันเทศ;ท่องเที่ยวชุมชน;อยุธยา;สุพรรณบุรี
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 60 หมู่ 3 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย โครงการนี้เป็นตัวแบบการทำงานของมหาวิทยาลัยขนาดกลางและขนาดเล็กให้เป็นกลไกสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ และเพิ่มขีดความสามารถและประสบการณ์ในด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยในการนำกระบวนการวิจัย การทำภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการบริการวิชาการไปใช้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาหรือแก้ปัญหาของพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนเปิดโอกาสให้กับการสร้าง/พัฒนานักวิจัยมหาวิทยาลัย ผลงานจำแนกเป็น 2 มิติ 1. ด้านการวิจัย ได้ฐานข้อมูล องค์ความรู้ เทคโนโลยี และกระบวนการที่เหมาะสมกับความต้องการของพื้นที่ อาทิ เทคโนโลยีและการแปรรูปมันเทศ เห็ดตับเต่า ได้ข้อมูลระบบตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ได้รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน 2. ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยได้จัดตั้งหน่วยวิจัยนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน โดยนำแนวคิดของการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่เป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้งานวิจัยสามารถใช้ประโยชน์และตอบโจทย์ของพื้นที่ได้มากขึ้น เกิดนักวิจัยรุ่นใหม่ 64 คน
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การพัฒนาระบบการจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดนนทบุรี สุพรรณบุรี และพระนครศรีอยุธยา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง