ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการ “ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ กรณีศึกษา “การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิตมะม่วงเมืองแปดริ้ว สู่การสร้างอาชีพในท้องถิ่น"”
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายอุทัย ศิริภักดิ์
เจ้าของผลงานร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี เมืองเดช , ผศ.ดร.จารุวรรณ สิงห์ม่วง , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา
คำสำคัญ อาชีพ;วิสาหกิจชุมชน;ฉะเชิงเทรา;มะม่วง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย โครงการนี้เป็นตัวแบบการทำงานของมหาวิทยาลัยขนาดกลางและขนาดเล็กให้เป็นกลไกสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ และเพิ่มขีดความสามารถและประสบการณ์ในด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยในการนำกระบวนการวิจัย การทำภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการบริการวิชาการไปใช้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาหรือแก้ปัญหาของพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนเปิดโอกาสให้กับการสร้าง/พัฒนานักวิจัยมหาวิทยาลัย ผลงานจำแนกเป็น 2 มิติ 1) ด้านการวิจัย ได้ชุดข้อมูลความรู้เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป ต้นทุนการผลิต และการกระจายผลิตภัณฑ์เพื่อการตลาดของเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง ส่งผลไปสู่การพัฒนาเป็นแหล่งการท่องเที่ยว 2) ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัย เกิดการขับเคลื่อนการวิจัยเพื่อการพัฒนาในประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญและเป็นจุดแข็งในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ และมีระบบการให้ทุนเป็นกองทุนเชิงพื้นที่ (FRMU)
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


โครงการ “ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ กรณีศึกษา “การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิตมะม่วงเมืองแปดริ้ว สู่การสร้างอาชีพในท้องถิ่น"” is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง