ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงชายหาดที่ตอบสนองต่อสภาวะคลื่่นที่กำหนดและโครงสร้างชายฝังในชายฝั่งจังหวัดชุมพร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายกรวิศิษฏ์ ศิลารมย์
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร.นันทวัฒน์ จรัสโรจธนเดช , อ.อุบะ ศิริแก้ว , Prof.Dr.Yoshimichi Yamamoto
คำสำคัญ การกัดเซาะชายฝั่ง;แบบจำลองทางคณิตศาสตร์;ชายฝั่งจังหวัดชุมพร
หน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาผลกระทบที่โครงสร้างชายฝั่งในบริเวณหาดชุมพร และสภาวะคลื่นที่กำหนด ว่ามีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงชายหาดอย่างไร โดยใช้การเปรียบเทียบภาพถ่ายดาวเทียมและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการจำลองการเปลียนแปลงเส้นแนวชายฝั่ง ผลการศึกษาพบว่า Jetties ขนาดใหญ่ในพื้นที่่ศึกษาส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชายหาดในช่วงแรก แต่หลังจากนั้นชายหาดก็จะเข้าสู่สภาวะสมดุล
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงชายหาดที่ตอบสนองต่อสภาวะคลื่่นที่กำหนดและโครงสร้างชายฝังในชายฝั่งจังหวัดชุมพร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง