ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ANTILIPASE ACTIVITY AND CHEMICAL CONSTITUENTS OF Solanum aculeatissimum Jacq. FRUITS
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วีระศักดิ์ เมฆวี
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.จรรยา ชัยเจริญพงศ์, รศ.ดร.สุรชัย พรภคกุล
คำสำคัญ Antilipase activity, lipase inhibitor,Solanum aculeatissimum
หน่วยงาน หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย The hexane and n-butanol crude extracts were further isolated to obtain six compounds. A mixture of fatty acids, steroidal mixture, a mixture of steroidal glycosides and solasodine showed weak lipase inhibitory activity with IC50 values of 523.30 ± 0.91, 675.58 ± 1.29, 565.06 ± 1.27 μg/mL and 404.26 ± 1.39 μM, respectively. solasonine and alpha-solanine exhibited moderate lipase inhibitory activity with IC50 values of 198.75 ± 0.96 and 223.43 ± 0.16 μM, respectively. Orlistat showed lipase inhibitory activity with IC50 value of 0.27 ± 0.07 μM. These results suggested that the chemical constituents of S. aculeatissimum fruits should be further investigated for the active components responsible for anti-lipase activity.
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง