ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การบูรณาการงานวิจัยเมี่ยงเพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ
เจ้าของผลงานร่วม อ. ดร.วรพงศ์ ตระการศิรินนท์ , อ. ดร.วลีรัตน์ แสงไชย , น.ส.สุรีย์วัล เสมอใจ , ผศ. ดร.ชาติชาย โขนงนุช , อ. ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน , อ. ดร.ศศิธร ใบผ่อง , อ.อิศรพงษ์ พงษ์ศิริกุล , อ. ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล , อ. ดร.เฉลิมพงษ์ แสนจุ้ม , ผศ. ดร.สุนันทา วังกานต์ , ผศ. ดร.ปิยรัตน์ นิมมานพิภักดิ์ , ดร.กาญจนา วัดละเอียด , อ. ดร.รักสกุล แก่นเรณู , ดร.วศิน วงศ์วิไล , ผศ. ดร.กุลวดี พรรณเชษฐ์ , อ. ดร.มาณู ดีอุดม , ผศ. ดร.นฤมล ทองไว , อ. ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ , อ.สมชาย วงศ์สุริยศักดิ์ , ผศ. ดร.ยิ่งมณี ตระกูลพัว , น.ส.อังคณา อินตา , น.ส.จิราพร ไร่พุทธา , น.ส.เครือวัลย์ ทองเล่ม , อ. ดร.ปัญญวัฒณ์ ปินตาทอง , อ. ดร.ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์ , อ ดร.นนท์ ธิติเลิศเดชา , อ. ดร.ภญ.วรรธิดา ชัยญาณะ , ผศ. ดร.ภก.ไชยวัฒน์ ไชยสุต , อ. ดร.ศศิธร ศิริลุน , นายนันทวัชร เขตอุดมคีรี , นายนภัตสร กุมาร์
คำสำคัญ เมี่ยง;ภูมิปัญญา;การหมักเมี่ยง;วิธีการวิเคราะห์มาตรฐาน;วิธีการวิเคราะห์ทางเลือก;การเพิ่มมูลค่า
หน่วยงาน - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง - มหาวิทยาลัยพะเยา
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย แผนงานวิจัยฯ ได้รวบรวมข้อมูลของเมี่ยงในบริบททางวัฒนธรรม สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยได้จัดทำหนังสือเมี่ยง: ภูมิปัญญาแห่งล้านนา ศูนย์การเรียนรู้ในรูปแบบกึ่งพิพิธภัณฑ์ คู่มือแนวทางการผลิตเมี่ยงที่ถูกสุขลักษณะ การจัดทำมาตรฐานและการพัฒนาสารสกัดเมี่ยง ตลอดจนการพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ทางเคมี รวมทั้งได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เมี่ยงเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ชาเขียวเมี่ยง ชาเมี่ยงหมัก กัมมี่เมี่ยง และผลิตภัณฑ์สปาจากเมี่ยง
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง