การบูรณาการงานวิจัยเมี่ยงเพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การบูรณาการงานวิจัยเมี่ยงเพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
เจ้าของผลงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ
เจ้าของผลงานร่วม :   อ. ดร.วรพงศ์ ตระการศิรินนท์, อ. ดร.วลีรัตน์ แสงไชย, น.ส.สุรีย์วัล เสมอใจ, ผศ. ดร.ชาติชาย โขนงนุช, อ. ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน, อ. ดร.ศศิธร ใบผ่อง, อ.อิศรพงษ์ พงษ์ศิริกุล, อ. ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล, อ. ดร.เฉลิมพงษ์ แสนจุ้ม, ผศ. ดร.สุนันทา วังกานต์, ผศ. ดร.ปิยรัตน์ นิมมานพิภักดิ์, ดร.กาญจนา วัดละเอียด, อ. ดร.รักสกุล แก่นเรณู, ดร.วศิน วงศ์วิไล, ผศ. ดร.กุลวดี พรรณเชษฐ์, อ. ดร.มาณู ดีอุดม, ผศ. ดร.นฤมล ทองไว, อ. ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ, อ.สมชาย วงศ์สุริยศักดิ์, ผศ. ดร.ยิ่งมณี ตระกูลพัว, น.ส.อังคณา อินตา, น.ส.จิราพร ไร่พุทธา, น.ส.เครือวัลย์ ทองเล่ม, อ. ดร.ปัญญวัฒณ์ ปินตาทอง, อ. ดร.ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์, อ ดร.นนท์ ธิติเลิศเดชา, อ. ดร.ภญ.วรรธิดา ชัยญาณะ, ผศ. ดร.ภก.ไชยวัฒน์ ไชยสุต, อ. ดร.ศศิธร ศิริลุน, นายนันทวัชร เขตอุดมคีรี, นายนภัตสร กุมาร์
คำสำคัญ :   เมี่ยง, ภูมิปัญญา, การหมักเมี่ยง, วิธีการวิเคราะห์มาตรฐาน, วิธีการวิเคราะห์ทางเลือก, การเพิ่มมูลค่า
หน่วยงาน :  - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง - มหาวิทยาลัยพะเยา
คำอธิบาย :  แผนงานวิจัยฯ ได้รวบรวมข้อมูลของเมี่ยงในบริบททางวัฒนธรรม สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยได้จัดทำหนังสือเมี่ยง: ภูมิปัญญาแห่งล้านนา ศูนย์การเรียนรู้ในรูปแบบกึ่งพิพิธภัณฑ์ คู่มือแนวทางการผลิตเมี่ยงที่ถูกสุขลักษณะ การจัดทำมาตรฐานและการพัฒนาสารสกัดเมี่ยง ตลอดจนการพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ทางเคมี รวมทั้งได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เมี่ยงเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ชาเขียวเมี่ยง ชาเมี่ยงหมัก กัมมี่เมี่ยง และผลิตภัณฑ์สปาจากเมี่ยง
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710