ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ลูกประคบร้อนเองอัตโนมัติ : กรณีศึกษากลไกการทำให้ลูกประคบร้อนเองแบบพร้อมใช้ด้วยปฏิกิริยาคายความร้อนที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สายสุนีย์ เหลี่ยวเรืองรัตน์
เจ้าของผลงานร่วม นายศุภโชค อุปาลี
คำสำคัญ ลูกประคบร้อนเองอัตโนมัติ
หน่วยงาน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ลูกประคบสมุนไพรแบบใหม่ มีคุณสมบัติเป็นลูกประคบที่สามารถรอนเองไดจากปฏิกิริยาคายความร้อนที่ปลอดภัยและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมีแบบคายความร้อนระหวางกรดและด่างธรรมชาติ สามารถคายพลังงานความรอนโดยมีอุณหภูมิภายในสูงสุดถึง 75 เซนติเกรด เปนเวลาถึง 15 นาที ซึ่งต่างจากลูกประคบร้อนแบบดั้งเดิมที่มีขนาดใหญ่และต้องทำให้ร้อนด้วยการอบหรือนึ่ง การออกแบบและประดิษฐลูกประคบรอนสามารถใชสารจากธรรมชาติที่หาไดงายในทองถิ่น
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง