ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาผลทางคลินิกของยาเม็ดจากน้ำคั้นแป๊ะตำปึง (ส่วนเหนือดิน) ในการรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้ปกติของผู้ป่วยเบาหวาน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ. ดร.ภญ.วีณา จิรัจฉริยากูล
เจ้าของผลงานร่วม ศ. ดร.ภญ.ณัฐนันต์ สินชัยพานิช , ศ. ดร.พญ.ธนวรรณ กุมมาลือ , ดร. นพ.ฉัตรชัย สวัสดิไชย
คำสำคัญ ยาเม็ดที่มีน้ำคั้นจากแป๊ะตำปึง (ส่วนเหนือดิน);การศึกษาผลลดน้ำตาลในเลือดทางคลินิก
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ยาเม็ดจากน้ำคั้นแป๊ะตำปึง (ส่วนเหนือดิน) ผลิตจากสมุนไพรแป๊ะตำปึงที่เพาะปลูกและเก็บเกี่ยวตามหลักการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวที่ดี ประกอบด้วยผงสเปร์ดรายน้ำคั้นและสารร่วม ผ่านการควบคุมคุณภาพและการทดสอบความคงตัว มีขนาดรับประทานครั้งละ 5 เม็ด วันละ 3 ครั้ง (หลังอาหาร เช้า-กลางวัน-เย็น) ทั้งนี้ผลการศึกษาทางคลินิกของยาเม็ดแป๊ะตำปึงได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี แล้ว
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง