ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การสร้างฐานการจัดการความรู้สมุนไพรไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในระดับสากล
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ดีเอกนามกูล
คำสำคัญ Evidence-based analysis (การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์);ontology (ออนโทโลยี);herbal products (ผลิตภัณฑ์สมุนไพร);herbal medicine (ยาสมุนไพร);research policy (นโยบายการวิจัย);sustainable development (การพัฒนาอย่างยั่งยืน)
หน่วยงาน ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย การจัดการความรู้และรวบรวมผลงานวิจัยด้านสมุนไพรไทยอย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความรู้ด้านสมุนไพรไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยองค์ความรู้และผลงานวิจัยของสมุนไพรแต่ละชนิดจะถูกรวบรวมมาจากฐานข้อมูลระดับสากลที่มีขนาดใหญ่ และนำมาจัดเป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ ภายใต้หัวข้อ “สรรพคุณในทางยา” (ประมาณ 30 หัวข้อ) และ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์” (ประมาณ 40 หัวข้อ) การรวบรวมข้อมูลดังกล่าวจะทำให้ได้ภาพรวมเกี่ยวกับสถานภาพและองค์ความรู้ของสมุนไพรไทยที่จะก่อให้ประโยชน์กับผู้ใช้ในทุกส่วนที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่ของธุรกิจสมุนไพร
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง