ผลของยาจากสมุนไพรอายุรเวทศิริราช ตำรับยาหอมเบอร์ 20 (AVS020) ต่อคุณภาพการนอนหลับในคนเปรียบเทียบกับยาหลอกและยาลอราซีแพม (lorazepam)

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  ผลของยาจากสมุนไพรอายุรเวทศิริราช ตำรับยาหอมเบอร์ 20 (AVS020) ต่อคุณภาพการนอนหลับในคนเปรียบเทียบกับยาหลอกและยาลอราซีแพม (lorazepam)
เจ้าของผลงาน :  ผศ. พญ.กมลเนตร วรรณเสวก
เจ้าของผลงานร่วม :   รศ. นพ.เธียรชัย งามทิพย์วัฒนา, ผศ. นพ.วัฒนชัย โชตินัยวัตรกุล, รศ. ดร.นพ.ประวิทย์ อัครเสรีนนท์, น.ส.สุวีรวรรณ ลิ้มสุวรรณ, อ.อรอุษา ธรรมเสริมสร้าง
คำสำคัญ :   ยาหอม, การนอนหลับ, เปรียบเทียบ
หน่วยงาน :  - ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล - ภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล - ภาควิชาเภสัชวิทยา และสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
คำอธิบาย :  อาสาสมัครวัยผู้ใหญ่สุขภาพดีที่ได้รับยาหอมเบอร์ 20 (AVS020) มีแนวโน้มคุณภาพการนอนและคุณภาพชีวิตดีขึ้นเมื่อใช้อุปกรณ์บันทึกการนอนหลับ wrist actigraphy พบว่ากลุ่มที่ได้รับยาหอมมีระยะเวลาที่ตื่นระหว่างช่วงนอนหลับลดลงแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และมีความปลอดภัยในการใช้ยาหอมนี้
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 710,708