ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของยาจากสมุนไพรอายุรเวทศิริราช ตำรับยาหอมเบอร์ 20 (AVS020) ต่อคุณภาพการนอนหลับในคนเปรียบเทียบกับยาหลอกและยาลอราซีแพม (lorazepam)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ. พญ.กมลเนตร วรรณเสวก
เจ้าของผลงานร่วม รศ. นพ.เธียรชัย งามทิพย์วัฒนา , ผศ. นพ.วัฒนชัย โชตินัยวัตรกุล , รศ. ดร.นพ.ประวิทย์ อัครเสรีนนท์ , น.ส.สุวีรวรรณ ลิ้มสุวรรณ , อ.อรอุษา ธรรมเสริมสร้าง
คำสำคัญ ยาหอม;การนอนหลับ;เปรียบเทียบ
หน่วยงาน - ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล - ภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล - ภาควิชาเภสัชวิทยา และสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย อาสาสมัครวัยผู้ใหญ่สุขภาพดีที่ได้รับยาหอมเบอร์ 20 (AVS020) มีแนวโน้มคุณภาพการนอนและคุณภาพชีวิตดีขึ้นเมื่อใช้อุปกรณ์บันทึกการนอนหลับ wrist actigraphy พบว่ากลุ่มที่ได้รับยาหอมมีระยะเวลาที่ตื่นระหว่างช่วงนอนหลับลดลงแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และมีความปลอดภัยในการใช้ยาหอมนี้
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง