ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนายาป้ายปากสารสกัดมาตรฐานบัวบกอีซีเอ 233 ในการรักษาแผลร้อนในชนิดไม่รุนแรง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ตันติสิระ
เจ้าของผลงานร่วม ทันตแพทย์หญิงสุวภา ประภากมล , อาจารย์ภีรดา บุญเผื่อน , อาจารย์ลักขณา วงศ์ขัติย์
คำสำคัญ สารสกัดมาตรฐานบัวบกอีซีเอ 233;แผลร้อนในชนิดไม่รุนแร;Double blinded randomized control trial
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย *สารสกัดมาตรฐานบัวบกอีซีเอ 233 เป็นสารสกัดบัวบกที่ปราศจากสี สามารถควบคุมกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมให้มีปริมาณสารสำคัญที่มีฤทธิ์สมานแผล คือ Triterpenoid glycosides ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ตั้งไว้เสมอ ตัวยาป้ายปากสารสกัดมาตรฐานบัวบกอีซีเอ 233* สามารถลดระดับการอักเสบและความเจ็บปวดจากแผล รวมทั้งเร่งการหายของแผลได้ไม่แตกต่างจากยาป้ายปากที่มี Triamcinolone (ยาสเตอรอยด์ที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบัน)
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ